Všeobecné obchodní podmínky pořadatele

Vstupenka je nepřenosná. Zakoupenou vstupenku není možné vrátit, vyměnit a zaplacené
vstupné se nevrací. Po opuštění prostoru konání akce pozbývá vstupenka platnosti.
Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude
umožněn vstup na akci. Vstupenka je cenina, jakékoliv její úpravy nebo falšování
jsou považovány za vážný přestupek a trestný čin.

Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah mezi držitelem vstupenky a pořadatelem akce.
V prostoru konání akce je držitel vstupenky povinen dodržovat provozní řád, pokyny
pořadatele a pořadatelské služby. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a
zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezákonným nebo jinak nevhodným chováním
držitele vstupenky, či ostatních přítomných osob. Z důvodu ochrany návštěvníků a jiných
osob podílejících se na akci je držitel vstupenky povinen v prostoru konání akce na
případnou žádost pořadatelské služby předložit identifikační průkaz. Pořadatel a jiné
oprávněné osoby si vyhrazují právo jakéhokoliv záznamu akce. V případe zhotovení
fotografických a jiných záznamu během akce, nebo v souvislosti s ní, dává majitel této
vstupenky souhlas k jejich použití bez nároku finanční náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. V případě zrušení Akce oznámí pořadatel
nejpozději do 10 dnů v místě nákupu vstupenky náhradní termín konání nebo způsob
vrácení vstupného. Náhrady nákladů spojených s ubytováním, jízdních nákladů apod. se
neposkytují.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - vstupenku NEKOPÍRUJTE! Colosseum Ticket je plnohodnotnou
vstupenkou a držitel vstupenky s ní nakládá na vlastní odpovědnost. Colosseum Ticket
obsahuje jedinečné číslo a čárový kód s tím, že tyto identifikační znaky opravňují ke vstupu
do prostoru konání akce jen jednou a jen při prvním použití.

V případě kopírování vstupenky se její držitel vystavuje riziku, že nebude vpušten do
prostoru konání akce a že ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to
nezávisle na tom, zda předložil originál nebo kopii. Colosseum Ticket je mimo internet
neprodejný. Pořadatel si vyhrazuje právo změny pokynů. Zakoupením vstupenky a jejím
předložením u vstupu vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými pokyny
​pořadatele a Obchodními podmínkami Colosseum Ticket.

Flipování nemovitostí s.r.o., IČ: 19773625, DIČ: CZ19773625, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Copyright © 2024 Flipování nemovitostí s.r.o. — všechna práva vyhrazena.